کالج خوکی کارتیر پلنگی

کالج خوکی کارتیر پلنگی
نوع جنس : پلنگی
نوع زیره بندی : دافوس
آستر بندی : ترک
تولید کارخانجات آقای کفش
مرداد 1400

کالج خوکی کارتیر

کالج خوکی کارتیر 
نوع جنس : سنگی
نوع زیره بندی : دافوس
آستر بندی : ترک
تولید کارخانجات آقای کفش
مرداد 1400

کالج یراق سنگی گندمی

کالج پوست ماری
نوع جنس : بیاله
نوع زیره بندی : دافوس
آستر بندی : ترک
تولید کارخانجات آقای کفش
مرداد 1400

 

کالج پوست ماری

کالج پوست ماری
نوع جنس : پوست ماری
نوع زیره بندی : لقمه ای 
آستر بندی : ترک
تولید کارخانجات آقای کفش
مرداد 1400

 

کالج میکرو سوییت پاپیونی

کالج میکرو سوییت پاپیونی
نوع جنس : میکرو سوییت 
نوع زیره بندی : پختی 
آستر بندی : ترک
تولید کارخانجات آقای کفش
مرداد 1400

کالج مبلی میکرو سوییت

کالج مبلی میکرو سوییت 
نوع جنس : میکرو سوییت 
نوع زیره بندی : پی وی سی
آستر بندی : ترک
تولید کارخانجات آقای کفش
مرداد 1400

کالج کلاسیک سرخپوستی منگوله ای

کالج کلاسیک سرخپوستی منگوله ای
نوع جنس : میکرو سوییت 
نوع زیره بندی : پیو
آستر بندی : ترک
تولید کارخانجات آقای کفش
مرداد 1400

 

کالج کلاسیک ال وی

کالج کلاسیک ال وی
نوع جنس : چرم صنعتی 
نوع زیره بندی : پیو
آستر بندی : ترک
تولید کارخانجات آقای کفش

 

کالج کلاسیک پاپیون

کالج کلاسیک پاپیون 
نوع جنس : چرم صنعتی سوگو
نوع زیره بندی : پیو
آستر بندی : ترک
تولید کارخانجات آقای کفش

 

کالج کلاسیک منگوله دار

کالج کلاسیک منگوله 
نوع جنس : چرم صنعتی سوگو
نوع زیره بندی : پیو
آستر بندی : ترک
تولید کارخانجات آقای کفش

 

کالج کلاسیک یو

کالج کلاسیک یو 
نوع جنس : چرم صنعتی سوگو
نوع زیره بندی : پیو
آستر بندی : ترک
تولید کارخانجات آقای کفش

 

کالج کلاسیک دستک دار

کالج کلاسیک دستک دار 
نوع جنس : چرم صنعتی سوگو
نوع زیره بندی : پیو
آستر بندی : ترک
تولید کارخانجات آقای کفش

 

کالج کلاسیک لیزری کد یک

کالج کلاسیک لیزری یک
نوع جنس : چرم صنعتی سوگو
نوع زیره بندی : پیو
آستر بندی : ترک
تولید کارخانجات آقای کفش

 

کالج کلاسیک لیزری کد دو

کالج کلاسیک لیزری 2
نوع جنس : چرم صنعتی سوگو
نوع زیره بندی : پیو
آستر بندی : ترک
تولید کارخانجات آقای کفش

 

کالج کلاسیک لیزری کد 3

کالج کلاسیک لیزری 3
نوع جنس : چرم صنعتی سوگو
نوع زیره بندی : پیو
آستر بندی : ترک
تولید کارخانجات آقای کفش

 

کالج لیزری

صندل رکابی تینیجر
نوع زیره بندی : پی وی سی
آستر بندی : ترک
تولید کارخانجات تیم آقای کفش

 

کالج لیزری2

صندل رکابی تینیجر
نوع جنس : ترکیبی
نوع زیره بندی : پیو
آستر بندی : ترک
تولید کارخانجات تیم آقای کفش

 

کالج لیزری پشت منگوله

نوع جنس : ترکیبی
نوع زیره بندی : پیویسی
آستر بندی : ترک
تولید کارخانجات تیم آقای کفش

 

کالج لیزری 4

نوع جنس : ترکیبی
نوع زیره بندی : پیو
آستر بندی : ترک
تولید کارخانجات تیم آقای کفش

 

کالج لیزری رکابی

نوع جنس : ترکیبی
نوع زیره بندی : پیویسی
آستر بندی : ترک
تولید کارخانجات تیم آقای کفش