کتونی ریبوک

نوع جنس : بیاله 
نوع زیره بندی : پیو 
آستر بندی : ترک
مرداد 1400

 

کتونی گلامور

نوع جنس : بیاله – جورابی بافت 
نوع زیره بندی : پیو 
آستر بندی : ترک
مرداد 1400

 

کتونی نایک ساق بلند

نوع جنس : بیاله – میکرو سوییت
نوع زیره بندی : پیو 
آستر بندی : ترک
مرداد 1400

 

کتونی توری کرش

نوع جنس : بیاله – توری
نوع زیره بندی : پیو 
آستر بندی : ترک
مرداد 1400

 

کتونی 676

نوع جنس : بیاله – توری
نوع زیره بندی : پیو 
آستر بندی : ترک
مرداد 1400

 

کتونی جورابی اورجینال

نوع جنس : جورابی بافتی
نوع زیره بندی : پیو 
آستر بندی : ترک
مرداد 1400

 

کتونی جورابی لاکچری نایک

نوع جنس : جورابی بافتی
نوع زیره بندی : پیو 
آستر بندی : ترک
مرداد 1400

 

کتونی جورابی بقل پختی والنتینو

نوع جنس : جورابی بافتی
نوع زیره بندی : پیو بتا
آستر بندی : ترک
مرداد 1400

 

 

کتونی جورابی 2

نوع جنس : ترکیبی
نوع زیره بندی : پیو
آستر بندی : ترک

کتونی جورابی

نوع جنس : ترکیبی
نوع زیره بندی : پیو
آستر بندی : ترک
تولید کارخانجات تیم آقای کفش

 

بالنسیاگا جورابی رعدی

نوع جنس : ترکیبی
نوع زیره بندی : پیو
آستر بندی : ترک
تولید کارخانجات تیم آقای کفش

کتونی بقل دو کش

نوع جنس :  بیاله رنگ بندی

نوع زیره بندی : پیو
آستر بندی : ترک
تولید کارخانجات آقای کفش

کتونی لاکپچری 7


نوع جنس : ترکیبی
نوع زیره بندی : پیو
آستر بندی : ترک
تولید کارخانجات تیم آقای کفش

 

کتونی ریبوک


نوع جنس : ترکیبی
نوع زیره بندی : پیو
آستر بندی : ترک
تولید کارخانجات تیم آقای کفش

 

کتونی کپسولی

نوع جنس : ترکیبی
نوع زیره بندی : پیو
آستر بندی : ترک
تولید کارخانجات تیم آقای کفش

 

کتونی بالنسیاگا کشبافت جورابی

نوع جنس : ترکیبی
نوع زیره بندی : پیو
آستر بندی : ترک
تولید کارخانجات تیم آقای کفش

 

کتونی بالنسیاگا 2

نوع جنس : ترکیبی
نوع زیره بندی : پیو
آستر بندی : ترک
تولید کارخانجات تیم آقای کفش

 

کتونی ریبوک

نوع جنس : ترکیبی
نوع زیره بندی : پیو
آستر بندی : ترک
تولید کارخانجات تیم آقای کفش

 

کتونی پینز

نوع جنس : ترکیبی
نوع زیره بندی : پیو
آستر بندی : ترک
تولید کارخانجات تیم آقای کفش