مدل استار

ونس
نوع جنس : میکرو سووییت
نوع زیره بندی : پی وی سی پختی
آستر بندی : ترک
مرداد 1400

مدل نایک زنجیر دار

ونس
نوع جنس : بیاله
نوع زیره بندی :  پیو
آستر بندی : ترک
مرداد 1400

مدل طرح زیپ

ونس
نوع جنس : بیاله
نوع زیره بندی :  پیو
آستر بندی : ترک
مرداد 1400

مدل تک چسب فندی

ونس
نوع جنس : بیاله
نوع زیره بندی :  پیو
آستر بندی : ترک
مرداد 1400

مدل پرسینگ

ونس
نوع جنس : بیاله
نوع زیره بندی :  پیو
آستر بندی : ترک
مرداد 1400

مدل نایک پلنگی

ونس
نوع جنس : میکرو سوییت
نوع زیره بندی :  پیو
آستر بندی : ترک
مرداد 1400

مدل دو چسب لمه

ونس
نوع جنس : بیاله
نوع زیره بندی :  پیو
آستر بندی : ترک
مرداد 1400

مدل نایک لژ بلند پلنگی

ونس
نوع جنس : پتینه
نوع زیره بندی :  پی یو
آستر بندی : ترک
مرداد 1400

مدل نایک لژ بلند پتینه

ونس
نوع جنس : پتینه
نوع زیره بندی :  پی یو
آستر بندی : ترک
مرداد 1400

مدل سه چسب سوپرمی

ونس
نوع جنس : میکرو سوییت – بیاله
نوع زیره بندی :  پی وی سی لژ پختی
آستر بندی : ترک
مرداد 1400

مدل اچ

ونس
نوع جنس : بیاله
نوع زیره بندی :  پی وی سی لژ پختی
آستر بندی : ترک
مرداد 1400

مدل پی وی سی فشیون

ونس
نوع جنس : بیاله
نوع زیره بندی :  پی وی سی
آستر بندی : ترک
مرداد 1400

مدل نایک جورابی لژ بلند

ونس
نوع جنس : جورابی بافتی
نوع زیره بندی :  پی یو
آستر بندی : ترک
مرداد 1400

مدل شنل کنفی

ونس
نوع جنس : بیاله
نوع زیره بندی :  پی یو
آستر بندی : ترک
مرداد 1400

مدل دو چسب پتینه

ونس
نوع جنس : پتینه
نوع زیره بندی :  پی وی سی
آستر بندی : ترک
مرداد 1400

مدل جا بندی

ونس
نوع جنس : بیاله
نوع زیره بندی :  پی وی سی
آستر بندی : ترک
مرداد 1400

مدل فشیون

ونس
نوع جنس : بیاله
نوع زیره بندی :  پی وی سی
آستر بندی : ترک
مرداد 1400

مدل شنل

ونس
نوع جنس : بیاله
نوع زیره بندی :  پی یو
آستر بندی : ترک
مرداد 1400

مدل زارا

ونس
نوع جنس : بیاله
نوع زیره بندی :  پی یو
آستر بندی : ترک
مرداد 1400

مدل دیور mr shoe

ونس
نوع جنس : 
نوع زیره بندی :  پی یو
آستر بندی : ترک
مرداد 1400

مدل لاگوست سه پله

ونس
نوع جنس : چرم مصنوعی بیاله
نوع زیره بندی :  پی یو
آستر بندی : ترک
مرداد 1400

مدل ال وی تک چسب

ونس
نوع جنس : چرم مصنوعی بیاله
نوع زیره بندی :  پی یو
آستر بندی : ترک
مرداد 1400

مدل والنتینو گاروانی

ونس
نوع جنس : چرم مصنوعی بیاله
نوع زیره بندی :  پی یو
آستر بندی : ترک
مرداد 1400

مدل بقل زیگزال

ونس
نوع جنس : چرم مصنوعی بیاله
نوع زیره بندی :  پی یو
آستر بندی : ترک
مرداد 1400

مدل ال وی گلدوزی رنگی

ونس
نوع جنس :
نوع زیره بندی :  پی یو
آستر بندی : ترک
مرداد 1400

مدل ال وی گلدوزی

ونس
نوع جنس :
نوع زیره بندی :  پی یو
آستر بندی : ترک
مرداد 1400

مدل ال وی

ونس
نوع جنس : حوله ای
نوع زیره بندی :  پی یو
آستر بندی : ترک

مدل موسچینو

ونس
نوع جنس : حوله ای
نوع زیره بندی :  پی یو
آستر بندی : ترک

ونس کنفی راحتی تابستانه

ونس
نوع جنس : سوییت
نوع زیره بندی :  پی وی سی آ یک
آستر بندی : ترک

 

ونس لاکچری چسبی

ونس
نوع جنس : سوییت
نوع زیره بندی :  پی وی سی آ یک
آستر بندی : ترک
تولید کارخانجات تیم آقای کفش

 

ونس لاکچری جابندی سوییت

ونس
نوع جنس :  سوییت
نوع زیره بندی :  پی وی سی آ یک
آستر بندی : ترک
تولید کارخانجات تیم آقای کفش

 

ونس لاکچری جابندی

ونس
نوع جنس :  حوله ای
نوع زیره بندی :  پی وی سی آ یک
آستر بندی : ترک
تولید کارخانجات تیم آقای کفش

 

ونس ترکیبی

نوع جنس : ترکیبی
نوع زیره بندی : پی وی سی
آستر بندی : ترک
تولید کارخانجات تیم آقای کفش

 

ونس چسبی سوییت

نوع جنس : ترکیبی
نوع زیره بندی : پی وی سی
آستر بندی : ترک
تولید کارخانجات تیم آقای کفش